Abstrakt: Som nämnts i tidigare inlägg så är centralbanksräntor godtyckligt justerade till de lägsta nivåerna någonsin idag, samtidigt som statsobligationer världen över är artificiellt nedtrycka tack vare “kvantitativa lättnader”. Allt detta i ett försök att tvinga gemene man längre ut på riskkurvan då alternativkostnaden förintats allt eftersom. 

I de bankrutterna ekonomiernas jakt på högre inflation genom förhoppningar av ökande omsättningshastighet av pengar (“velocity of money”), samt expandering av monetära basen med hjälp av rekordbilliga krediter så har vissa gått så långt att införa negativa räntor (ECB, Japan, Danmark och Sverige mfl).

Vissa nationer har alltså gått från indirekt konfiskering av medborgares intjänade välstånd genom inflation och ofta negativa realräntor till en direkt konfiskering genom införandet av negativa räntor, något som hittills gemene man dock skyddats ifrån. Istället kan det tas igenom indirekt, med hjälp av höjda bankavgifter av olika slag (högre boräntor t ex).

 Dessa galna policys har i vissa fall lett till perversa och ur centralbankernas perspektiv, oönskade utfall:

  • I Danmark är redan bostadslån med negativ ränta en verklighet, om en i en liten skala. Låntagare har alltså fått positiv nominell ränta samtidigt som vissa sparare fått dras med en negativ nominell ränta. Denna utveckling har mer eller mindre lett till en ekonomisk realitet som är upp och ner, då i praktiken sparare straffas och hjälper att subventionera låntagare.
    • Ökad aptit på krediter -> utspädning av monetära basen -> inflation per definition (inflation är egentligen ej inflation, utan symptom på inflation).
  • I Tyskland har en av landets största banker (Commerzbank) börjat utvärdera möjligheten att hamstra miljarder av euros i kontanter enligt en anonym källa, för att på så sätt undkomma följderna av ECB´s galna räntepolicy.
    • Ökad använding av kontanter -> lägre omsättningshastighet -> deflationistiskt.
  •  Världens största återförsäkringsbolag (försäkringsbolag åt försäkringsbolag) Munich Re vände på huvuden när de kom ut med det faktum att försäkringsjätten köper guld och utökat sitt kontantinnehav av samma anledningar som Commerzbank. Försäkringsbolag är naturligt några av de mest riskaversiva bolagstyperna, då de likt pensionsfonder har en beräknad avkastning de måste uppnå baserat på kalkyler om framtida utbetalningskrav.
    • Ökad använding av kontanter och guld -> lägre omsättningshastighet -> deflationistiskt.

Commerzbank och Munich Res agerande är TVÄRT EMOT vad ECB och andra centralbanker försöker få marknadernas olika aktörer att göra och snarare försvårar de “omnipotenta” centralbankernas kamp mot deflationsmonstret.

Igår påbörjade även ECB sitt sedan tidigare annonserade program som går ut på att banken ledd av Mario Draghi köper upp europeiska företagsobligationer (med krav på vissa kriterier). Denna monetarisering (pengatryckning) av lån som nu sker direkt i den privata sektorn är både inflationistiskt och manipulerande vad gäller kreditrisk. Bolagen vars obligationer köps upp åtnjuter alltså en direkt finansieringssubventionering, vilket kan sägas vara en socialisering av kapitalmarknaden (socialism över kapitalism). Denna manipulation utökas troligtvis i praktiken då vissa traders och investerare kan komma att genskjuta den europeiska centralbankens köp och därför köper upp obligationerna med vetskapen om att bankens djupa fickor kommer att agera medvind. Detta leder i sin tur till att bolagens  prissättning av kreditrisk  och i längden finansieringskostnader förvrängs än mer.

Då obligationsmarknaderna är markant större än till exempel aktiemarknaden så blir följden att denna marknad likt alla andra som har räntor keditmarknaderna som alternativkostnad, ej heller prissätts korrekt.

Summa summarum: Idag finns det mer eller mindre inte en enda marknad som inte är manipulerad och som faktiskt prisar in risker korrekt. När väl den dag kommer då centralbankernas konstanta manipulation av marknaderna faller och alla tillgångsslag skyndar att prissättas enligt “naturlagen” om utbud och efterfrågan byggt på risk och förväntad avkastning så kommer det innebära extrem smärta för världen på flertalet plan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website